RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
(art. 13 RODO)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) – (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119 z późn. zm.), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym przetwarzaniem związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą "DYNAMIC" Usługi Informatyczne Brunon Pieszka z siedzibą w Kozakowice Górne, ul. dra Andrzeja Cinciały 64, 43-440 Goleszów e‑mail: firma@dynamic.net.pl , tel. 603673283 .

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się drogą elektroniczną na adres firma@dynamic.net.pl lub telefoniczne dzwoniąc na numer 603673283. Administrator nie powołał Inspektorem Ochrony Danych (IOD) gdyż nie zachodzą przesłanki artykułu 37 RODO.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny i nie jest wymogiem ustawowym, jednak Państwa zgoda może być niezbędna dla skorzystania/realizacji z uprawnienia dla którego taka zgoda została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.

4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a. wykonania usługi, realizacji zawartej umowy, przesłania oferty (np. sprzętu komputerowego, serwisu, innych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

b. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego/bankowego w przypadku dokonania zamówienia /realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

c. dokonania / przyjęcia płatności za wykonane zlecenia/usługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

d. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

e. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) ;

f. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

g. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

h. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

5. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu realizacji usług takim jak banki, firmy spedycyjne, hurtownie sprzętu komputerowego lub elektronicznego, podmioty zajmujące się obsługą księgową, podmiotom uczestniczącym w realizacji usług, podwykonawcom, urzędom i instytucjom.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowanie), mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności w rozumieniu RODO.

8. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

a. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,

b. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,

c. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,

d. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

e. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych.

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.